เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ASAIHL ครั้งที่ 43

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ASAIHL ครั้งที่ 43

สออ.ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมทางวิชาการ ASAIHL ครั้งที่ 43 ขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ASAIHL Conference 2019 ในหัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development ” ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ขยายเวลาในการส่งบทความทางวิชาการไปถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาและลงทะเบียนได้ที่ http://asaihl.spu.ac.th/ หรือสอบถามได้ที่ 0 2579 1111