การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 44

การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 44

สออ.ประเทศไทย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 44 The Association of Southeast Asian Institutes of Higher Learning (ASAIHL) Theme: Bridges for Science and Education: Cooperation, Trust, Openness and Creativity in Globalized Worldเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงแรม อโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน สออ.ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในประชุมครั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เพื่อนำเสนอ Country Report ในการประชุมทางวิชาการของ ASAIHL International Conference 2020 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ University of Warsaw ประเทศโปแลนด์ ได้แก่บทความเรื่อง International Collaborations with Thai Universities for International Graduate Study Program in Engineering โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวิวรรณ กังสดาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ