การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 43

การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 43

สออ.ประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 43 (The 43rd ASAIHL Thailand Conference: The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning: ASAIHL) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้หัวข้อ “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน สออ.ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาเรื่อง “Future of higher education” ในการนี้ Professor Dr. Wang Libing ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Revitalizing Higher Education for Sustainable Development” ขอขอบคุณภาพจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม