ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract) ในการประชุม ASAIHL International Conference 2023 บทความที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่
“Global Citizenship Education through Innovation and Partnership: A Thailand Case study”
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้