ประธาน สออ.ประเทศไทย

image 1
ประจำปี 2560-2561

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า

image 1

image 2ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อตัวแทนประเทศไทย ในการนำเสนอบทความการประชุมทางวิชาการ ASAIHL Conference 2017 ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ Hasanuddin University in Makassar, ประเทศอินโดนีเซีย

ขอเชิญเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัดเข้าร่วม "โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) พ.ศ.2560

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมคณะกรรมการโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ผลการพิจารณาคัดเลือกบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37

การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37 วันที่ 1 กันยายน 2559

การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37(2) วันที่ 18 สิงหาคม 2559

แผ่นพับการประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 37 ด้านหน้า ด้านใน

การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 37 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

การประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 36 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

ประมวลภาพโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) ประจำปี 2558

แผนที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 36 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

การประชุมทางวิชาการ สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 36

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น (ASAIHL-Thailand Award) ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2558 (.docx)        (ไฟล์ .pdf)

ผลการพิจารณาคัดเลือกบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 35 (.docx)

เชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเป็น Country Report ครั้งที่ 34
Call for Papers and Country Report The 34th ASAIHL Inter-University Conference

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand) พ.ศ.2556