การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธาน สออ.ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมประจำปีของ สออ.ประเทศไทย ได้แก่ ประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL International Conference 2022 ครั้งที่ 156 และการสร้างเครือข่าย วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศในโครงการ The International Academic Network Collaborations Program 2022 (IANCOP2022) ในหัวข้อ Bridge for Science and Education: Cooperation, Trust, Openness and Creativity in Globalized World ณ University of Warsaw, Poland ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565, การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL International Conference 2022 หัวข้อ “Higher Education Reshaping in Post COVID-19 Era” ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ณ Sukhothai Resort and Spa จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งรายงานผลการคัดเลือกบทความประเภท Country Report เพื่อเป็นผู้แทนนำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL International Conference 2023 ณ Soka University ประเทศญี่ปุ่น คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในบทคัดย่อเรื่อง Global Citizenship Education through Innovation and Partnership: a Thailand Case study และการพิจารณาโครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ปี 2566 (ASAIHL THAILAND OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2023) จำนวน 5 ด้าน ได้แก่
1) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย
2) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านนวัตกรรม
3) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน
4) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
5) รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย