ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรเพื่อพิจารณารับรางวัลในโครงการเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ.ประเทศไทย ประจำปี2565(ASAIHL OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD 2022)

       สออ.ประเทศไทย ได้จัด “โครงการรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ สออ. ประเทศไทยประจำปี 2565 เพื่อพิจารณามอบรางวัลยกย่องคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายสออ.ประเทศไทยที่มีผลงานและประสบความสำเร็จตามพันธกิจของความเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการแบ่งประเภทรางวัลเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1.รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
2. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน
3. รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
4.รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสร้างเครือข่าย

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่ สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย 328 อาคารคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทีว กรุงเทพฯ 10400