ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ASAIHL International Conference 2022             ด้วย The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2565 ในหัวข้อ “The Conference on Bridges for Science and Education in Poland” ณ University of Warsaw, Poland ระหว่างวันที่ 25 – 28 กันยายน 2565 พร้อมกันนี้ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) มีความประสงค์ที่จะนำผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย เข้าเจรจาความร่วมมือวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมธุรกิจ Startup และชุมชนคนฉลาด (Intelligent community) ของประเทศแถบบอลติก ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565
             
              ทั้งนี้ สออ.ประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีและผู้แทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 and CUPT Technical Visit พร้อมทั้งขอให้ยืนยัน การเข้าร่วมเดินทางเพื่อ สออ.ประเทศไทย จะได้บริหารจัดการจำนวนผู้ร่วมเดินทางและประสานงานติดต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และนำส่งสำเนาพาสปอร์ตและแบบตอบรับกลับมายัง ทปอ. ทางแบบฟอร์ม https://forms.gle/4XtAnSAKJEfqn3E36 และ http://asaihl.uw.edu.pl/registration/ โดย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจาก ต้นสังกัด