การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สออ.ประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 2/2563 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน สออ.ประเทศไทยเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting