การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. สออ.ประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2564 โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธาน สออ.ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting