การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย สออ.ประเทศไทยได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2562 ประเด็นหารือเรื่องการจัดประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และการประชุมทางวิชาการ ASAIHL Conference ครั้งที่ 44 ณ ประเทศโปแลนด์, เจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการ ASAIHL International Conference 2020, ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 รวมทั้งรายงานการประชุมความร่วมมือที่ประชุมอธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม รองประธานสออ.ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม