การประชุมทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562

การประชุมทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562

The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ได้กำหนดจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “Reconfiguring Universities for the Future” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ Far Eastern University (FEU) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำรงตำแหน่งประธาน ASAIHL Thailand และประธาน ASAIHL International ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมประมาณ 100 คน ในการนี้สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ได้นำเสนอบทความทางวิชาการจำนวน 2 บทความ แบ่งเป็น บทความประเภท Country Report และ บทความประเภท Research Paper ดังนี้

1. บทความประเภท Country Report ได้แก่บทความเรื่อง “A Country Report on Technology Integration in Higher Education in Thailand: What should be Considered for the Future Reconfiguration?” นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. บทความประเภท Research Paper ได้แก่บทความเรื่อง “A Big Data /Artificial Intelligence Framework for Personalized Education” นำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต